Гаранции и сервиз

Сайтът www.flames.bg предлага продуктите с гаранция за съответствие на стоката с Договора, в съответствие с действащото законодателство и гаранционната политика на съответния производител или официален дистрибутор на продукта. Изключение правят някои категории стоки, които поради естеството си не могат да имат гаранция, съгласно действащото законодателство и търговските политики на производителите.

 

Всички гаранционни сертификати и карти се изпращат на Клиента на хартиен носител и заедно с поръчания продукт на предоставения адрес за доставка.

 

Купувачът е длъжен да преглежда регулярно данните в Акаунта си и да ги актуализира своевременно. Трябва да се има предвид, че Продавачът няма да преиздава гаранционни сертификати, издадени въз основа на грешни или стари данни, които които не са актуализирани, което ще доведе до отпадане на гаранцията за съответните продукти.

 

При липса на гаранционен сертификат или карта при извършване на доставката, Купувачът е длъжен да уведоми www.flames.bg до 48 часа от получаването на стоката, на имейл адрес.

 

Гаранционен срок

 

Започва от датата на получаване на стоката и гаранционната карта. Упоменат е в гаранционната карта.  За стока, получена по куриер, за начална дата на гаранционния срок се приема датата на издаване на гаранционната карта. 

 

Места за приемане на рекламации на гаранционни продукти

 

В оторизираните сервизи на съответния производител, посочени в гаранционната карта.

При използването на куриерска компания за доставка на устройства до сервиза, разходите са за сметка на клиента.

 

Изисквания за приемане на продукти за гаранционно обслужване:

 • Продуктите се приемат само при наличие на пълната им окомплектовка и фабрична опаковка.
 • Продуктите се приемат само придружени от оригинал или копие на гаранционната карта.
 • Продуктите трябва да бъдат придружени от ясно и точно описание на дефекта, който е причина за рекламацията.

Клиентите могат да се осведомяват за статуса на гаранционното обслужване на посочените телефони както и на e-mail: info@flames.bg.

 

Други общи условия:

 • Претенции за недоокомплектованост, лош външен вид и механични дефекти се приемат само в момента на получаване на доставката или, преди клиентът да е напуснал търговския обект.
 • Поява на дефект при даден елемент на определен продукт не е основание за замяна или връщане на сумата, платена за него. Замяна ще се извърши само при установяване на невъзможност да бъде ремонтирано устройството.
 • Независимо дали продуктите са били ремонтирани или заменени, първоначалният гаранционен срок се запазва.


 

Гаранционното обслужване може да бъде отказано при следните случаи:

 • неспазени указанията за монтаж и експлоатация;
 • механични повреди следствие на транспортиране или неправилна експлоатация;
 • направен опит за отстраняване на дефект от страна на неупълномощен сервиз или физически лица;
 • използване на непрофесионални (битoви) машини за професионални цели;
 • повреди следствие на външни фактори – неблагоприятни атмосферни условия, неподходящо напрежение и сила на тока, наводнения, влага и други;
 • повреди възникнали в следствие на лоша или повредена електро инсталация;
 • повреди, възникнали поради използване на нечиста вода или вода, подавана с недостатъчни налягане и дебит;
 • повреди, възникнали в следствие на използване в машините на киселинни или силно агресивни препарати;
 • не се считат за гаранционни повреди възникнали поради замръзване на отделни възли и части на машината;
 • не се считат за гаранционни повреди възникнали поради употребата на неоригинални аксесоари и консумативи;
 • несъответствие на данните между записаното в гаранционната карта и продукта.
 • липса на гаранционна карта или копие от нея.
 • изтичане на гаранционния срок упоменат в гаранционната карта.
 • опит за ремонт, модификация или промяна на техническите характеристики, неизвършени в сервиза.
 • нарушаване на целостта на гаранционните лепенки, пломби и фабрични етикети, целящи предотвратяване на неоторизирана намеса.
 • повреди настъпили при транспорт или в следствие на неподходящо съхранение, неспазване на указанията за експлоатация, описани в съпровождащата продукта документация, в следствие на неизправности в електрическата мрежа, токови удари, мълнии, незаземяване, механични деформации, небрежно боравене с техниката,нарушен външен вид, природни бедствия, неспазване на посочените по-долу изисквания към електрическото захранване.
 • дефекти причинени от други модули и устройства, използувани съвместно с гаранционния продукт.
 • дефекти причинени от използване на некачествени, рециклирани и неоригинални консумативи.
  не се приемат за гаранционно обслужване продукти с лош външен вид, силно замърсени, заливани с течности или с видими механични увреждания (надирания, отчупвания, смачквания).